Websites

Met een design en technische hoogstandjes die jouw merk top-of-mind maakt bij je (potentiële) klanten.

Apps

Onze programmeurs hebben jarenlange ervaring met het bouwen van allerlei apps voor zowel Android als iOS.

Hosting

Stabiele servers, 24/7 ondersteuning en dagelijkse backups. Dit is al mogelijk vanaf €7,50 per maand.

 

Algemene Voorwaarden

Artikel 1. Definities

 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
 • Opdrachtgever: de wederpartij van Zeno Webdevelopment.
 • Overeenkomst: de overeenkomst tussen opdrachtgever en Zeno Webdevelopment.

Artikel 2. Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en alle door Zeno Webdevelopment gesloten overeenkomsten en verrichtte diensten en alle overige door Zeno Webdevelopment verrichtte handelingen.
 2. Door ondertekening van het projectplan (de overeenkomst) met Zeno Webdevelopment verklaart de opdrachtgever dat hij kennis heeft genomen van deze algemene voorwaarden van Zeno Webdevelopment en dat hij met deze voorwaarden akkoord gaat.
 3.  Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven.
 4.  Toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 5. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Zeno Webdevelopment en opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen.

Artikel 3. Aanbiedingen en offertes

 • De door Zeno Webdevelopment gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 1 maand, tenzij anders aangegeven.
 • Zeno Webdevelopment is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de opdrachtgever schriftelijk en ondertekend binnen 1 maand, aan Zeno Webdevelopment wordt bevestigd, tenzij anders aangegeven.
 • Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten overeenkomst tussen de opdrachtgever en Zeno Webdevelopment zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullende of gewijzigde overeenkomst zijn aanvaard door beide partijen.
 • Een samengestelde prijsopgave verplicht Zeno Webdevelopment niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
 • Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

Artikel 4. Prijzen, facturatie en betalingen

 • In geval van een overeenkomst waarin sprake is van door Opdrachtgever te betalen periodiek vervallende bedragen, geldt dat Zeno Webdevelopment gerechtigd is door middel van een schriftelijke kennisgeving op een termijn van tenminste drie maanden de geldende prijzen en tarieven aan te passen.
 • Tariefswijziging kan plaats vinden bij wijziging van de inhoud van de opdracht, bij verlenging van de opdracht of bij wijzigingen in voor Zeno Webdevelopment van toepassing zijnde wet- en regelgeving.
 • Tenzij anders overeen gekomen: aanbetaling van 50% op de totale kosten na het goedkeuren van de offerte en projectplan van de website. De website krijgt een tijdelijke pagina, zodra de site zodanig gevorderd is dat dit mogelijk is krijgt de opdrachtgever de mogelijkheid de website te bekijken op de tijdelijke locatie. Na de definitieve oplevering van de website wordt het restant bedrag gefactureerd evenals de overeengekomen extra werkzaamheden.
 • Facturering van hosting en kosten domeinnaamregistratie gebeurt per jaar vooraf (afhankelijk van ingangsdatum). Alle overige bedragen worden gefactureerd bij oplevering.
 • Nadat de opdrachtgever de website heeft goedgekeurd worden verdere veranderingen aan de website niet meer kosteloos uitgevoerd. Zie beheer.
 • Betaling van het factuurbedrag dient maximaal 14 dagen na factuurdatum te geschieden, op de door Zeno Webdevelopment aan te geven wijze. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op.
 • Alle kosten, vallende op de betaling, waaronder wissel- en bankkosten, zijn voor rekening van opdrachtgever.
 • De ondertekenaar van een offerte is solidair aansprakelijk met de opdrachtgever, natuurlijke of rechtspersoon in naam van en voor rekening van wie hij handelt, in geval van machtsmisbruik, evenals in geval een volledige identificatie van deze klant ontbreekt. De overeenkomst tussen de partijen wordt als gesloten beschouwd vanaf het ogenblik dat de klant de offerte ondertekend heeft.
 • Indien Opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, kunnen aanmaningskosten in rekening gebracht worden. Deze aanmaningskosten bedragen € 15. Indien Opdrachtgever na ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan de vordering uit handen worden gegeven aan een incassobureau, in welk geval Opdrachtgever naast het alsdan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden zal zijn tot volledige vergoeding van buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten.

Artikel 5. Contentbeheer van de website

 • Deze voorwaarden gelden voor het contentbeheer voor een bestaande website.
 • Met contentbeheer van de website wordt bedoeld het verzamelen, ordenen en verwerken van verkregen data van de opdrachtgever op bestaande pagina’ s van de website. Het verzamelen, ordenen en verwerken van verkregen data van derden zoals de krant, tijdschriften, internet en andere media op bestaande pagina’ s van de website indien toepasselijk.
 • Het toevoegen van nieuwe teksten op bestaande pagina’s. Wijzigingen aan de teksten worden éénmalig uitgevoerd mits binnen 1 week aangeleverd, gerekend vanaf de eerste presentatie. In alle andere gevallen worden de kosten op uurbasis aan de klant doorberekend.
 • Overgebleven uren gaan mee naar de volgende maand. Overgebleven uren gaan niet mee naar het volgende jaar. Geen restitutie van de overgebleven uren. Elk aanvullend uur wordt berekend volgens het uurtarief.
 • Kosten van een contentbeheercontract gelden voor één jaar en moeten vooraf, binnen 14 dagen na ondertekening van het contract worden voldaan.
 • De opzegtermijn voor een contentbeheercontract is drie maanden voor het einde van de contractdatum.

Artikel 6. Technisch onderhoud van de website

 • Met technisch onderhoud van de website wordt bedoeld het up-to-date houden van Peasy, plugins, framework Code igniter en het regelmatig maken van een backup van de database
 • Tussentijdse wijzigingen aan de website (installatie plugins, wijzigingen Peasy bestanden, thema) door de opdrachtgever zijn voor risico van de opdrachtgever. Meerwerk na een update door deze wijzigingen komen voor rekening van de opdrachtgever en vallen buiten het onderhoudcontract.
 • Het eventueel maken van een kopie van de website voor testdoeleinden valt buiten het onderhoudcontract.
 • Onderhoud van contacten met het hostingbedrijf indien toepasselijk.
 • Kosten van een onderhoudscontract gelden voor één jaar en moeten vooraf, binnen 14 dagen na ondertekening van het contract worden voldaan.
 • De opzegtermijn voor een onderhoudscontract is drie maanden voor het einde van de contractdatum.
 • Bij afname van een hostingcontract bij Zeno Webdevelopment, tezamen met een WordPress website geldt een onderhoudsverplichting door de afnemer van WordPress en de daarop geinstalleerde themes en plugins. Deze onderhoudsverplichting kan gedaan worden in de vorm van een technisch onderhouds contract.
 • Een website op basis van Peasy kan niet verhuist worden naar een andere hostprovider dan ZENO.

Artikel 7. Verplichtingen van de opdrachtgever

 • De opdrachtgever draagt zorg voor tijdige aanlevering van het materiaal.
 • Zeno Webdevelopment mag de website van opdrachtgever gebruiken voor promotie en/of publiciteit, tenzij anders afgesproken.

Artikel 8. Uitvoering van de overeenkomst

 1. Zeno Webdevelopment zal zich naar beste kunnen inspannen de dienstverlening met zorg uit te voeren, in voorkomend geval overeenkomstig de met Opdrachtgever schriftelijk vastgelegde afspraken.
 2. Indien de overeenkomst tot uitvoering is aangegaan met het oog op uitvoering door een bepaalde persoon zal Zeno Webdevelopment steeds gerechtigd zijn deze persoon te vervangen door een of meer andere personen met dezelfde kwalificaties.
 3. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Zeno Webdevelopment aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Zeno Webdevelopment worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Zeno Webdevelopment zijn verstrekt, heeft Zeno Webdevelopment het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
 4. Zeno Webdevelopment is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat gebruiker is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Zeno Webdevelopment kenbaar behoorde te zijn.
 5. Zeno Webdevelopment zal de website opleveren binnen de in de offerte aangegeven termijn. De Opdrachtgever verplicht zich door ondertekening van de offerte zijn/haar medewerking hieraan te verlenen. Indien Opdrachtgever dit nalaat zal het totaalbedrag na het verstrijken van de oplevertermijn geheel worden gefactureerd.
 6. Voor het schrijven van artikelen in opdracht van opdrachtgever heeft Zeno Webdevelopment het recht een opdrachtgever een opdrachtformulier te laten ondertekenen. Dit om bijvoorbeeld bij organisaties van evenementen te kunnen aantonen dat Zeno Webdevelopment hier opdracht voor heeft, zonder de ondertekende offerte te hoeven overleggen.
 7. Indien door Zeno Webdevelopment of door Zeno Webdevelopment ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van opdrachtgever of een door opdrachtgever aangewezen locatie, draagt opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.
 8. Opdrachtgever vrijwaart Zeno Webdevelopment voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden welke aan opdrachtgever toerekenbaar is.

Artikel 9. Wijzigingen en meerwerk

 1. Indien Zeno Webdevelopment op verzoek of met voorafgaande instemming van opdrachtgever werkzaamheden of andere prestaties heeft verricht die buiten de inhoud of omvang de overeengekomen diensten en producten vallen, zullen deze werkzaamheden of prestaties door Opdrachtgever aan Zeno Webdevelopment worden vergoed volgens de gebruikelijke tarieven van Zeno Webdevelopment.
 1. Zeno Webdevelopment is echter niet verplicht aan een dergelijk verzoek te voldoen en kan verlangen dat daarvoor een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst wordt gesloten.
 1. Voor zover voor de diensten en producten een vaste prijs is afgesproken en partijen voornemens zijn om met betrekking tot extra werkzaamheden of prestaties een afzonderlijke overeenkomst te sluiten, zal Zeno Webdevelopment opdrachtgever tevoren schriftelijk informeren over de financiële consequenties van die extra werkzaamheden of prestaties.
 1. Na het goedkeuren van de offerte en projectplan en het goedkeuren van de eerste opzet van de website is het niet mogelijk om kosteloos veranderingen aan het design te laten uitvoeren.
 1. Tariefswijziging kan plaats vinden bij wijziging van de inhoud van de opdracht, bij verlenging van de opdracht of bij wijzigingen in voor Zeno Webdevelopment van toepassing zijnde wet- en regelgeving.

Artikel 10. Duur en beëindiging

 1. Contracten met betrekking tot domeinnaamregistratie en hosting kennen een opzegtermijn van 2 maanden. Deze contracten worden elk jaar stilzwijgend verlengd. (lopend vanaf de ingangsdatum)
 2. Onderhoudscontracten kennen een minimale looptijd van 1 jaar en worden ieder jaar stilzwijgend verlengd met 1 jaar. Na het verstrijken van de minimale looptijd kan de overeenkomst op elk moment schriftelijk worden opgezegd, met inachtneming van een opzegtermijn van 3 maanden.
 3. Zeno Webdevelopment kan een overeenkomst met de opdrachtgever direct beëindigen wanneer de opdrachtgever zich niet, onbehoorlijk of onvolledig houdt aan de met Zeno Webdevelopment gesloten overeenkomst(en) inclusief de bijbehorende voorwaarden.
 4. Zeno Webdevelopment heeft het recht geleverde producten en diensten tijdelijk of geheel buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien opdrachtgever de overeenkomst en verplichting jegens Zeno Webdevelopment niet nakomt of in strijd handelt met deze algemene voorwaarden. Zeno Webdevelopment zal opdrachtgever hiervan te voren in kennis stellen, tenzij zulks in alle redelijkheid en billijkheid niet van Zeno Webdevelopment kan worden verlangd. De verplichting tot betaling van de verschuldigde bedragen blijft ook tijdens de buitengebruikstelling bestaan.
 5. Zeno Webdevelopment heeft het recht websites af te schermen als blijkt dat deze websites een gevaar vormen voor de server, en zo voor andere op de server aanwezige websites, door het aanwezig zijn van onveilige scripts.
 6. Zeno Webdevelopment heeft het recht websites af te schermen als blijkt dat deze websites onvoldoende technisch worden onderhouden en daardoor vallen onder artikel 10.5

Artikel 11. Levering en levertijd

 1. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen geschiedt verzending van de goederen voor rekening en risico van opdrachtgever, ook indien het vervoer door ons en/of voor onze rekening mocht geschieden.
 2. Overschrijding van de levertijd geldt echter nimmer als wanprestatie en laat de verplichting aan cliënt om de goederen af te nemen onverlet. In geen geval is opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst te annuleren, de ontvangst van de goederen of de betaling daarvan te weigeren, of op schadevergoeding aanspraak te maken.

Artikel 12. Copyright

 1. Alle aan Zeno Webdevelopment verstrekte goederen worden aan Opdrachtgever terug gegeven als deze dat wenst.
 2. Alle door Zeno Webdevelopment ontwikkelde website en promotiematerialen kunnen door Zeno Webdevelopment voor eigen promotiedoeleinden worden gebruikt, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen met de Opdrachtgever.
 3. Opdrachtgever kan niet zonder toestemming van Zeno Webdevelopment het ontwerp voor de website (of huisstijl) voor andere doeleinden toepassen. Noch zonder toestemming van Zeno Webdevelopment wijzigingen aan het ontwerp (laten) aanbrengen.
 4. Indien Opdrachtgever zelf illustraties, fotomateriaal en teksten aanlevert, dan is deze zelf verantwoordelijk voor het verkijgen van evt. benodigd copyright.

Artikel 13. Aansprakelijkheid en vrijwaring

 1. Zeno Webdevelopment en personen werkzaam in opdracht ter uitvoering van de overeenkomst, kunnen op geen enkele wijze door opdrachtgever aansprakelijk worden gesteld voor de schade van welke aard dan ook, bedrijfsschade en andere gevolgschade door wie dan ook geleden, voortvloeiende uit, of in verband staande met door ons geleverde of ter beschikking gestelde producten of diensten, tenzij een dergelijke schade te wijten is aan opzet of grove schuld.
 2. De aansprakelijkheid van Zeno Webdevelopment zal ten allen tijden beperkt blijven tot het aan opdrachtgever in rekening gebrachte of nog in rekening te brengen.
 3. De aansprakelijkheid van Zeno Webdevelopment stopt als opdrachtgever zelf het beheer over de website wil voeren en binnen de website handelingen verricht die schade berokkenen aan de website.
 4. Zeno Webdevelopment kan niet aansprakelijk worden gesteld als opdrachtgever heeft aangegeven zelf het technisch onderhoud van de website te doen en daarin nalatig is waardoor schade aan de website berokkend wordt.

Artikel 14. Overmacht

 1. In geval van overmacht is Zeno Webdevelopment gerechtigd de overeenkomst als ontbonden te beschouwen, zulks zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat zij deswege tot schadeloosstelling verplicht zullen zijn.
 2. Onder overmacht om aan onze verplichtingen te voldoen geldt elke vreemde oorzaak, welke niet aan ons kan worden toegerekend en die de nakoming van de overeenkomst belet, of in zo ernstige mate belemmert of bezwaarlijk maakt, dat die nakoming in redelijkheid niet van ons kan worden gevergd.
 3. Zeno Webdevelopment is niet aansprakelijk voor de gevolgen van gebeurtenissen bij een hostingprovider, domeinnaamregistrant of anderen waarop Zeno Webdevelopment geen invloed kan uitoefenen.

Artikel 15. Diverse bepalingen

 1. Mocht enige bepaling van deze voorwaarden naar het oordeel van de bevoegde rechter niet van toepassing zijn of in strijd met de openbare orde of wet zijn, dan zal slechts de betreffende bepaling als niet geschreven worden beschouwd en zullen partijen deze vervangen door één of meer bepalingen welke zo nauw mogelijk aansluiten bij de strijdige bepaling(en) en zullen overigens deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven.
 2. Op al onze aanbiedingen en met ons gesloten overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.
 3. Zeno Webdevelopment kan op ieder gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving en opgaaf van redenen de algemene voorwaarden wijzigen en aanvullen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na bekendmaking van de wijzigingen op de website. Indien de opdrachtgever een wijziging in deze voorwaarden niet wil accepteren, kan hij de overeenkomst ontbinden. Dit ontslaat de opdrachtgever echter niet van zijn verplichtingen tot betalen voor de reeds geleverde diensten.
 4. Zeno Webdevelopment heeft het recht om geleverde producten en diensten tijdelijk buiten gebruik te stellen indien onderhoudswerkzaamheden noodzakelijk zijn.

Artikel 16. Derden

 1. Zeno Webdevelopment is niet aansprakelijk voor prijswijzigingen die door de hostingproviders of derden worden doorgevoerd. Deze prijzen worden zonder kennisgeving door Zeno Webdevelopment doorgevoerd.
 2. Zeno Webdevelopment is niet aansprakelijk voor de gevolgen van het registreren (met persoonsgegevens) van domeinnaam en hosting bij een hostingprovider en/of domeinnaamregistrant.

Artikel 17. Eigendomsvoorbehoud

 1. Opdrachtgever is en blijft eigenaar van alle wachtwoorden en andere verkregen documenten die betrekking hebben op de website, domeinnaam en hosting. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt zonder uitdrukkelijk tevoren gevraagde en gegeven toestemming van de opdrachtgever.
 2. De door Zeno Webdevelopment vervaardigde website is en blijft na betaling van de overeengekomen verschuldigde vergoeding eigendom van de opdrachtgever.
 3. Door Zeno Webdevelopment of anderen ontwikkelde scripts en programma’s gebruikt in en/of bij het tot stand komen van de website blijven eigendom van Zeno Webdevelopment.

Artikel 18. Privacy bepalingen

 1. Uw persoonsgegevens worden door Zeno Webdevelopment slechts gebruikt om uw aanmelding bij het aanvragen van een domeinnaam en hosting aan te vragen. De gegevens zullen niet aan derden ter beschikking worden gesteld, tenzij met uw uitdrukkelijk tevoren gevraagde en gegeven toestemming. Daarbij zijn de privacy bepalingen van de SIDN (Stichting Internet Domeinregistratie) van toepassing.
 2. Uw persoonlijke informatie, aangeleverde documenten, beeld- en geluidsmateriaal blijven vertrouwelijk. Zeno Webdevelopment verstrekt informatie als naam, adres, e-mail-adres, telefoonnummer, etc. nooit aan derden zonder uw uitdrukkelijke tevoren gevraagde en gegeven toestemming.

 

Klanten aan het woord

Babette Labeij
"Ik ben heel blij met hoe adequaat en snel Pieter altijd handelt. Als creatief bedrijf zijn wij continue aan het innoveren en Pieter denkt altijd mee hoe we zaken het beste kunnen aanpakken. Die betrokkenheid is heel prettig. Daarnaast zijn de kosten ook schappelijk en dat is zeker wanneer je vaak meer of iets anders wilt heel fijn. Ook hierin denkt Pieter mee. Kortom Zeno ervaren wij als een zeer fijne partij om onze website en hosting te begeleiden."

Babette Labeij

Wegdekmeten.nl
"Goede service, website ziet er top uit. Kundig bedrijf, denkt mee met wensen van de klant."

Fred Mekken

Truffel Sisters
"Een idee vanuit ons als klant wordt door Pieter omgezet in een gebruiksvriendelijke tool voor onze website. De look & feel van TruffelSisters zien we terug in de website. Daar zijn we enorm blij mee! Het beheer van de website doen we zelf in de backoffice. Kleine aanpassingen zoals foto's en teksten doen we in eigen beheer. Ook het maken van landingspaginas is eenvoudig te realiseren. Dit maakt dat we onze acties van onze marketingkalenders kunnen afstemmen met de content…"

Roos Scholten

Karink
"Happy met mijn website die, dankzij het fantastische Zeno team, snel en soepel werd gebouwd. Prima advies, luisteren naar mijn wensen en daarna snel en professioneel implementeren. Een uiterst te reden klant!"

Karin Kooij

De Huiscomponist®
"Fijn en kundig bedrijf. Een goede "klik" in de ruimste zin van het woord. Niet aan te bevelen !! Wij willen de service en goede wil van Zeno voor ons zelf houden."

Pieter Grootendorst

Valkering De Graaf Accountants
"Onze website was toe aan een update en hiervoor kwamen wij bij Pieter ven ZENO uit. Pieter was direct actief met meedenken en wist direct een schets te tonen die ons aan staat. Ik kan ZENO bij iedereen aanraden!"

Peter Valkering

Gerard de Nijs
"Wij waren op zoek naar een goede website bouwer voor het vernieuwen van onze website. Toen kwamen we uit bij ZENO. Door het makkelijke systeem kunnen we nu onze eigen website bijhouden. Bedankt voor de prettige samenwerking!"

Ron

Kraamzorg Limmen
"Wauw wat een goede samenwerking was het met Zeno. Ik totaal geen verstand van website's/computers en Pieter die nog niks wist over Kraamzorg is het een geweldige website geworden waar ik al heel veel positieve reactie's op heb gehad. Pieter bedankt voor de goede/ leuke samenwerking het fijne meedenken, geduld en voor de fantastische website. Ga je zeker bij iedereen aanraden. Zeno Webdevelopment is TOP."

Margreet

ITR Nederland
"Dankzij Zeno hebben wij (ITR Nederland) al veel mooie reacties mogen ontvangen over onze website! Vanaf het eerste gesprek voelde het goed! Pieter neemt echt de tijd en aandacht om naar je wensen te luisteren, en denkt hierin continu mee. Ook aan de zaken waar wij als Installatietechnisch Teken & Rekenbureau geen verstand van hebben, geeft ZENO een vrijblijvend advies. Zo is er volgens ons geen enkel bedrijf wat Zeno niet kan helpen aan een doeltreffende website. Super bedankt namens…"

V.Prinsze

Halomedics
"Zeno heeft ons super geholpen om een mooie website neer te zetten. Het is precies geworden zoals ik hoopte (en zelfs nog mooier). Ze denken mee en voegen er naar eigen inzicht nog een mooie sfeer aan toe. Dank je wel daarvoor! Ik ben ook niet erg handig met de computer, maar dankzij de uitgebreide uitleg en het handige systeem is het goed te doen om de website zelf goed bij te houden. Ik raad Zeno zeker aan!"

Kim

Hidzo
"Zeno is een super fijn bedrijf om mee samen te werken. Ze denken met je mee om samen tot het beste resultaat te komen. Ik raad Zeno zeker aan bij andere!"

Hidde

Just be Travellers
"We zijn ontzettend blij met onze nieuwe website. Precies zoals we in gedachten hadden, we krijgen veel positieve reacties. Makkelijke back-office om alles te updaten/aanpassen. Zeno begreep precies wat onze bedoeling was en reageert snel, erg fijn werken."

Maaike

Reigershoeve
"Wij zijn blij met onze frisse nieuwe website! Mooi vormgegeven, simpel te onderhouden, en zeer prettig contact met Zeno. Top!"

Dieneke

Vera Stupenea
"Een jaar geleden heb ik besloten dat ik een website nodig had o.a. omdat mijn eerste thriller over een paar maanden zou uitkomen. Vanzelfsprekend heb ik mijn oude leerling, Pieter Groot, opgebeld, want als een lerares ben ik heel trots op mijn oud leerlingen die iets bereiken in het leven. Bij Pieter z’n bedrijf ZENO is het creëren van een website veel meer dan het tikken van code en het samenvoegen van beeldelementen. Ik ben heel blij met het eindresultaat.…"

Vera Stupenea

Anko Reizen
"Uitstekende ervaring. Zeno denkt optimaal mee, is snel met het creëren van oplossingen en vertaalt onze wensen in een creatief en aansprekend format! K.Kooij - Directeur Anko Reizen"

Karin Kooij

Bloemen-online
"Wij zijn zeer tevreden met het behaalde resultaat mede mogelijk gemaakt door Zeno. Niks is te gek, alles is mogelijk! Van app tot website, van logo ontwerpt tot bedrukking. Alles onder 1 dak. Wij zijn Zeno zeer dankbaar."

Jack

Zilte Zoen
"Zeer content zijn wij met onze nieuwe website, wij hebben Zeno leren kennen als een creatief bedrijf dat met ons mee denkt en daardoor steeds met de juiste oplossingen komt. Ook de na zorg en evt. aanpassingen achteraf verlopen prima snel en prettig."

Sonja

Select Your Diet
"Top service. Zeno denkt mee, biedt de juiste oplossingen en is snel! Ter illustratie van de goede service: afgelopen zaterdag was er een probleem met de site en binnen 2 min (!) na melding was het opgelost. Zeno is zeker aan te raden voor bedrijven die een professionele website met een goede uitstraling willen hebben."

Erik

EAZEE
"Prettig contact, praktisch meedenken, prima inleving."

Marcel

Jans Transport
"Enkele weken geleden heb ik Zeno een mail gestuurd met de vraag over een nieuwe site voor mijn transportbedrijf. Binnen enkele dagen lagen de eerste plannen op tafel, en een paar weken later was de site klaar. Wij zijn zeer tevreden over de geleverde diensten en zullen Zeno zeker aanraden! Bedankt voor alle service!"

Vincent

Van der Steen Heiloo
"Trots zijn wij op onze nieuwe website en trots zijn we op Zeno. Nog nooit hebben we zo snel een website kunnen opleveren. Zeno begrijpt je meteen, komt met een ontwerp wat precies is wat je bedoeld. Altijd bereikbaar voor een aanpassing of een advies. Kortom wij zijn heel tevreden. Ga zo door! Bedankt!"

Frans

Zonvaart
"Snel, soepel en gewoon erg fijn samenwerken met Zeno!"

Pieter

Send Me Anywhere
"Nog nooit zo snel, zo'n prachtig concept uitgewerkt! Wát een fantastisch resultaat: Send Me Anywhere! Dankjewel voor de fijne samenwerking Zeno!"

Leonie

Comfort Today
"Onze partner in hosting voor de zakelijke markt. Altijd alles goed en snel geregeld!"

Rob

Meijne Installatie techniek
"Zeno is snel en behulpzaam ook achter de schermen lost hij dingen op die je zelf niet in de gaten heb! Top bedrijf!"

Ron

Uitvaart-verzorging Groot
"Over onze website, gebouwd door Zeno, zijn wij meer dan tevreden. Zeer makkelijk en gebruiksvriendelijk om zelf onze tekst aan te passen wanneer we dat nodig vinden. Erg belangrijk is ook hoe de bezoekers op onze site reageren. Ze zijn er vol lof over met name dat, gezien onze branche, hij overzichtelijk/duidelijk en rustgevend is."

Ton

Kees Horen
"Wij werken al enige tijd samen met Zeno en zijn hier meer dan tevreden over. Zeer snelle service en goed bereikbaar. Keep up the good work!"

Dieuwertje

Liefting Schermer Auto's
"Wij van lieftingschermer auto's hebben onze site ook laten vernieuwen en helemaal opnieuw laten op bouwen door Zeno. Helemaal top! Goed overleg. Super service! Onze dank nogmaals!"

Ron

Autorijschool Jac Groot
"Zeer tevreden over de Website die Zeno voor onze Verkeersschool heeft gebouwd, helemaal volgens onze wens! Zou ik iedereen willen aanraden. ga zo door en bedankt voor de super service. Mvg, Jac"

Jac

Acanthus Bloem
"Acanthus bloem is zeer tevreden over de samenwerking en snelle ontwikkeling van onze website. Past precies bij de fysieke winkel"

Marianne Boulkhrif